icono-pvc-2

PLASTISOL

Pegante PVC PAD

FABRICADO POR. INKTECH S.A.S.

TINTAS & TINTAS. PEGANTE PVC PAD

CARACTERÍSTICAS

ALTA ADHERENCIA

XXX

xxx

ALTA OPACIDAD

XXX

xxx

ALTA OPACIDAD

XXX

xxx

XXX

xxxxxxxxx

XXXX

xxxxx

¿ASESORÍA TÉCNICA?

Cel. 313 442 72 69
servicioalcliente@tintasytintas.co
Tel. (57 1) 721 90 28 | 320 849 16 04